Alle Med – Inklusion i øjenhøjde

Fællesskab er vigtigt for alle!

Hvis inklusionsindsatsen i den danske grundskole skal lykkes, skal der fokus på den sociale inklusion og trivsel i klassen. Klassens elever er derfor afgørende aktører i forhold til at realisere de politiske målsætninger om inklusion!

Danske Handicaporganisationer ved fra deres medlemsorganisationer, at målet om at skabe inkluderende læringsmiljøer er særligt svært på skolens mellemtrin og i udskolingen.

Dette skyldes i høj grad tabuisering af handicap og manglende viden om, hvordan det håndteres, blandt både elever, lærere og forældre. Samtidig bliver børn og unge også på disse klassetrin i højere grad bevidste om sig selv. De spejler sig i hinanden, og det kan være svært at føle sig anderledes. I det hele taget er der tale om en følsom periode i de unge elevers liv. Hvis alle elever i klassen skal opleve, at de er en del af klassens fællesskab, er det afgørende, at eleverne får viden og værktøjer, så de kan være medskabere af inkluderende miljøer!

Ifølge Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning under Undervisningsministeriet er det afgørende for elever med en funktionsnedsættelse, at de bliver inkluderet i et godt klassefællesskab. Centeret henviser til rapporten ”Børn med funktionsnedsættelse og deres familier, 2011” fra SFI, som viser, at der er en sammenhæng mellem gode fællesskaber, faglige resultater for elever med særlige behov og elevernes sociale velbefindende.

Derfor gennemfører vi i Danske Skoleelever (DSE) og Danske Handicaporganisationer (DH) dette inklusionsprojekt, der har som hovedformål at gøre eleverne til aktive medspillere i inklusionsindsatsen!
Vi håber, at vi med vores indsats bidrager til at skabe en bedre og mere inkluderende grundskole, hvor forskelligheden positivt italesættes, så alle elevers trivsel øges, og de sociale bånd styrkes i klasserne og på skolerne generelt.

Vi vil i DSE og DH gøre, hvad vi kan for at få Alle Med!

UVM støtter Alle Med

Et stærkt klassefællesskab er afgørende for god inklusion!
Vores projekt ”Alle med” sætter fokus på, hvordan eleverne selv kan være med til at skabe et inkluderende miljø med plads til alle i skolen.

Det er en grundværdi for folkeskolen, at der skal være plads til alle børn i fællesskabet. Dette kræver, at lærerne løbende efteruddannes, at der er støtte og opbakning fra forældrene og en kompetent skoleledelse, der sætter tydelig retning. Alt dette er vigtigt, men det er også helt afgørende, at eleverne i klasserne udvikler et stærkt fællesskab! Med støtte fra Undervisningsministeriets pulje om inkluderende fællesskaber vil Danske Skoleelever (DSE) og Danske Handicaporganisationer (DH) med dette projekt sætte fokus på, hvordan betop eleverne kan blive aktive medspillere i at skabe bedre trivsel og inkluderende miljøer på deres skole.

”Alle elever skal føle, at der er plads til dem i klassefællesskabet, hvis vi skal sikre gode faglige resultater og trivsel for alle. Derfor er det helt essentielt, at vi også fokuserer på, hvordan eleverne kan blive aktive med-skabere af et inkluderende miljø i klassen. Eleverne skal vide, at de selv kan gøre meget for at skabe et socialt fællesskab, som alle kan lide at være en del af. Det kræver, at de får mere viden om, hvad inklusion betyder, og hvad det vil sige at have et handicap eller særligt behov,” udtrykte forhenværende undervisningsminister Christine Antorini i forbindelse med bevillingen til projektet.